Служба по трудова медицина "Медиком" Благоевград извършва следните дейности и услуги:
- участва в изготвянето и съставянето на оценка на риска по работни места;
- разработване на мерки за подобряване на безопасността на труда и работната среда;
- изработване и създаване на лични здравни досиета;
- участва и подпомага за организиране и провеждане на обучения по определен график заедно с ръководството;
- помага и оказва съдействие при изпълняването на конкретни предписания от контролни органи;.
В службата по трудова медицина (СТМ) "Медиком" Благоевград работят добре обучени професионалисти и специалисти, които притежават не само всички необходими теоретични знания, но и богат практически опит.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика